JUHLAPESU – ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1 Avtalsparter

Parter för detta avtal är Juhlapesu Oy (”Tjänsteleverantör”) och kunden (“Kunden”) som bekräftat avtalet i enlighet med beskrivningen nedan. Tillsammans med detta avtal erhåller Kunden en bilaga som beskriver tjänstehelheterna (“Beskrivning av tjänsten”, Bilaga 1).

Kunden har godkänt dessa allmänna avtalsvillkor samt beskrivningen av tjänsten som delar av tjänsteavtalet som Kunden har undertecknat eller godkänt elektroniskt (“Tjänsteavtal”). Tjänsteavtalet, beskrivningen av tjänsten och dessa allmänna avtalsvillkor bildar tillsammans villkoren för avtalet mellan Kunden och Tjänsteproducenten (“Avtal”).

2 Avtalets syfte

Tjänsteproducenten och Kunden har avtalat om tvättjänster för bilar (“Tjänst”) vars nivå och längd framgår i Tjänsteavtalet. Tjänsten utförs i en biltvätt som hör till Juhlapesu-nätverket (“Tjänsteställe”).

Ifall Kunden önskar använda en annan tjänst som produceras av Tjänsteproducenten, och som inte hör till avtalet, betalar Kunden ett normalpris för tjänsten i samband med månadsdebiteringen.
Tjänsten säljs så, att den är förbunden till bilens registreringsnummer och avsedd för bilspecifik användning. Användning och debitering av Tjänsten baseras på bilens registreringsnummer, med hjälp av vilket Kunden identifieras vid Tjänstestället.

2.1 Beställning av tilläggstjänster

Om Kunden så önskar kan denne alltid lägga till tilläggstjänster eller höja tjänstenivån på Avtalet.

2.2 Testtjänster

Tjänsteproducenten utvecklar kontinuerligt sina tjänster. I utvecklandet ingår testande av olika egenskaper. Utmärkande för dessa egenskaper på försöksstadiet är deras eventuella tidsbundenhet, som kan avvika från Kundens Avtalstjänster. Dessa tjänster fortsätter inte nödvändigtvis till avtalsperiodens slut, och hör inte heller till tjänstens grundegenskaper.

Enskilda testtjänster ingår inte i den avtalsenliga grundavgiften, även om tjänsterna på försöksstadiet kan finnas till Kundens förfogande och kan även vara kostnadsfria.

Tilläggstjänster i testning har märkts med orden Test eller annat som anger att nämnda tilläggstjänst eller egenskap är i test- eller utvecklingsstadiet.

3 Giltighetstid och pris

Kunden och Tjänsteproducenten har i Avtalet överenskommit om avtalsperioden. I Avtalet har även överenskommits om månadsavgift för Tjänsten och avtalsperiodens längd.

Avtalsperioden börjar från och med undertecknandet eller från elektronisk bekräftelse. Företags- och samfundskunder kan endast beställa tjänsten genom att underteckna ett skriftligt Avtal eller via elektronisk bekräftelse. Under försäljningskampanjer kan avtalsvillkoren avvika från ovanstående (t.ex. ett förmånligare pris för den första månaden).

Avtalet är i kraft i enlighet med den överenskomna avtalstiden, och det kan inte sägas upp mitt under avtalsperioden. Kunden kan säga upp Avtalet vid slutet av en tidsbunden kontraktsperiod genom att meddela Tjänsteproducenten om detta 30 dagar innan den tidsbundna avtalsperiodens slut. I annat fall fortsätter Avtalet tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid på 30 dagar, samt i enlighet med Tjänsteproducentens ikraftvarande prislista och övriga villkor.

Ifall Kunden beställer tjänsten via Tjänsteproducentens mobilapplikation eller webbtjänst eller annan distansförsäljning, skapas ett Avtal då Kunden har bekräftat Avtalet och erhållit dokumenten enligt Konsumentskyddslagens 6 kapitel 8 §, och kunden inte har utnyttjat sin 14 dagars annulleringsrätt.

Ifall Kunden annullerar Avtalet enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 14 § senast inom 14 dagar, har Tjänsteproducenten rätt att debitera för de biltvättjänster som Kunden använt, enligt kostnaden för engångstvätt i överensstämmelse med prislistan.

Tjänsteproducenter förbehåller sig rätten att begränsa antalet tvättar eller att säga upp Avtalet, ifall Kunden avsiktligt missbrukar tvättjänsterna (t.ex. ständig återtvätt av bilen) eller kontinuerligt tvättar bilen fler än åtta gånger per månad.

3.1 Rätt till prisändringar

Tjänstens pris fastställs vid avtalsögonblicket i enlighet med gällande prislista. Priset gäller under avtalsperioden, efter vilken priset justeras enligt gällande prislista.

Tjänsteproducenten har rätt att lägga till mervärdesskatt till priser som angetts utan mervärdesskatt i enlighet med lagenlig mervärdesskatt.

3.2 Byte av bil

Kunden bör informera om byte av registreringsnummer/bil mitt under kontraktsperioden. Kunden ansvarar för eventuella avgifter som uppkommer av underlåtande att meddela om dessa ändringar.

4 Kundens skyldigheter

Kunden förbinder sig till följa instruktionerna vid varje Tjänsteställe. Kunden förbinder sig till att sörja för att Tjänsteproducentens biltvättsystem är lämpligt för tvätt av fordonet. Tjänsteproducenten ansvarar inte för skada som uppkommer av att Kunden har underlåtit att följa Tjänsteproducentens instruktioner. Om Kunden underlåter att följa direktiven, är Kunden skadeståndsskyldig för den skada som Kunden själv har orsakat.

5 Begränsning av ansvar

Parterna ansvarar inte för indirekt eller andrahandsskada, såsom inkomstbortfall eller uteblivna intäkter, som orsakas av eventuella störningar och fel. Tjänsteproducenten har ansvarsförsäkring som ersätter eventuell skada.

Tjänsteproducenten har rätt att utföra underhålls- och uppdateringsarbeten vid Tjänstestället. Underhålls- och uppdateringsarbeten ålägger inte Tjänsteproducenten att utbetala ersättningar.

6 Övriga villkor

Tjänsteproducenten sänder skriftliga meddelanden rörande Avtalet till den e-postadress som Kunden uppgett till Tjänsteproducenten.
Kunden ger Tjänsteproducenten rätt att insamla information angående användning av Tjänsten.

Eventuella meningsskiljaktigheter rörande detta Avtal avgörs i Kuopio tingsrätt eller för konsumenterna alternativt i tingsrätten vid Kundens hemort.

7 Tjänstens innehåll

Tjänsteproducenten har ensidig rätt att ändra innehållet i Tjänstebeskrivningen, utöka samt erbjuda nya servicehelheter.

BILAGA 1

JUHLAPESU – BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Innehållsförteckning:

1. Allmän beskrivning av tjänsten och tjänstealternativen

2. Tjänstealternativens innehåll

3. Ibruktagning av tjänsten

4. Datasäkerhet

5. Tillgänglighet

6. Prissättning och fakturering

7. Problemlösning

1. Allmän beskrivning av tjänsten och tjänstealternativen

Juhlapesu är Finlands största privata biltvättkedja, vars idé är en alltid ren bil. Vi gör det lätt och roligt att tvätta bilen. Med Juhlapesu 24/7-avtalet kan du tvätta din bil i vilken Juhlapesu-biltvätt som helst och när du vill. Din registreringsskylt avläses vid biltvätten och du använder tvätten genom en mobilapplikation, utan koder eller polletter.

Tjänstealternativ:
Månadskontrakt:

 • Juhlapesu 24/7 (1 mån och 12 mån)
 • Juhlapesu Natt (12 mån)
 • Juhlapesu Taxi (12 mån, 100 eller 200 tvättar/år)Engångsavtal:
 • Engångstvätt och kampanjprodukter (i kraft tills vidare eller tidsbegransad)

  2. Tjänstealternativens innehåll

  Månadskontrakt:

 • Juhlapesu 24/7 1 mån och 12 mån: Tillgång till alla biltvättar i Juhlapesu-nätverket.
 • Juhlapesu Natt 12 mån: Tvätta mellan kl. 20 och 08. Du har tillgång till alla biltvättar i Juhlapesu-nätverket.
 • Engångstvätt och kampanjprodukter: Du har tillgång till alla biltvättar i Juhlapesu-nätverket där engångstvätt och kampanjprodukter kan köpas.

  3. Ibruktagning av tjänsten

  Tjänsten kan tas i bruk genom att ladda ner applikationen från mobiltelefonens app-store och registrera dig som kund i applikationen.

  4. Datasäkerhet

  Uppgifterna sparas via internet på en SSL-skyddad Juhlapesu-server. Endast personalen vid Juhlapesu och andra auktoriserade personer som behöver uppgifterna för sitt arbete, har tillgång till servern. Personerna har användar-id och lösenord. Uppgifterna skyddas tekniskt med hjälp av brandvägg och skydd mot skadlig programvara.

  5. Tillgänglighet

  Kontrollera tillgängligheten på adressen: https://www.juhlapesu.fi eller i Juhlapesu-applikationen.

  6. Prissättning och fakturering

  Priserna baseras på Juhlapesu-prislistan, som kan justeras i enlighet med avtalsvillkoren. Tjänstekostnaderna faktureras månatligen, om inte annat överenskommits. Noggrannare priser finns i Juhlapesu-prislistan på adressen: www.juhlapesu.fi

  7. Säkerhet

  Tjänstehändelserna sparas för Kundens säkerhet.

  8. Problemlösning

  Kunden kan meddela om problemsituationer till leverantören per e-post (asiakaspalvelu@juhlapesu.fi) eller per telefon (+35840 621 3236) vardagar kl 09:00-15:00. Problemen löses främst via Kundtjänsten. Felmeddelanden tas emot 24h/dygn på telefonnummer 020 491 2643. Samtalet kostar 8,35 snt/samtal + 16,69 snt/ minut.Juhlapesu-felrapportering betjänar vardagar under tiden 08–16.

  Juhlapesu allmänna avtalsvillkor uppdaterad 1.12.2017.