REGISTERBESKRIVNING  (Personuppgiftslag (523/99) 10 §)

Registeransvarig: Juhlapesu (2800041-6).

Kontaktperson: Mikael Hautamäki, tel. 020 730 9180, e-post: mikael.hautamaki@juhlapesu.fi. Tekniskt förverkligande: Vincit Oy.

Registret heter Juhlapesu:n asiakasrekisteri.

Behandling av personuppgifter: Uppgifterna i registret används för att betjäna Juhlapesus kunder och för att upprätthålla och utveckla kundrelationerna.

Registrets uppgiftsinnehåll, uppgifter som sparas i registret

Nödvändiga uppgifter: Namn, adressuppgifter, fordonets registernummer som avtalet gäller, e-postadress, användar-id och lösenord, typ av kundförhållande, avtalstyp, när avtalet ingicks. Genom att bevara denna information utvecklar vi våra tjänster.

Tillåtelse till direktmarknadsföring.

Kontaktuppgifterna som uppgetts får överlåtas till Juhlapesus samarbetspartners i dirketmarknadsföringssyfte om man inte särskilt förbjudit detta.

Regelrätta uppgiftskällor

Uppgifter gällande kunderna fås via kunden själv. Registrets uppgifter kan jämföras med Trafis fordonsregister för att kontrollera uppgifternas riktighet.

Översändande av uppgifter utanför EU eller ETA

Uppgifterna översänds eller överförs inte utanför EU eller Europas ekonomiområde.

Principerna för skyddet av registret

Manuell behandling: I eller ur registret finns inte manuell data.

Elektroniskt lagrade uppgifter

Givna uppgifter skyddas på nätet: förbindelsen är SSL-skyddad. Skyddet av registret: Registret finns på en SSL-skyddad server. Endast de som är i den registeransvariges tjänst och andra definierade personer, som behöver uppgifterna i sitt arbete, har användarrätt till registret. De använder sig av användar-id och lösenord. Uppgifterna är tekniskt skyddade med brandväggar och antivirusprogram.

Uppgifterna sparas i enlighet med Personuppgiftslagen 34 § och registret förstörs ifall det inte längre behövs för den registeransvariges verksamhet, ifall registret inte överförs till ett arkiv på det sätt som avses i Personregisterlagen 35 §. Kundens uppgifter förstörs ur registret om kunden så önskar. Begäran om borttagning av uppgifter kan skickas till Juhlapesu på fråga/respons-tjänsten, per e-post till info@juhlapesu.fi eller skriftligen på adressen Juhlapesu, Puistokatu 7bA8, 00140 Helsinki.

Granskning av kundens uppgifter

Registerbeskrivningen av Juhlapesus kundregister finns tillgängligt på Juhlapesus verksamhetsställe och på www-tjänsten: juhlapesu.fi. Kunden har rätt att granska registeruppgifterna gällande kunden själv. Ifall kunden vill använda sig av sin granskningsrätt skall han skicka en för egen hand undertecknad granskningsbegäran till Juhlapesu på ovan nämnda adress eller besöka ovan nämnda adress (identifikationsbevis krävs). I granskningsbegäran skall den registrerade meddela sitt namn, sin adress och sitt telefonnummer och rikta sitt ärende till kontaktpersonen (kontaktuppgifterna i början av uppgiftsbeskrivningen).